Sık Sorulan Sorular

OSGB’lerden hizmet aldığınızda İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Personeli istihdam etmek zorunda kalmazsınız. Böylece personel giderleriniz azalır.(Kıdem, İhbar Tazminatları, Sosyal Sigorta Giderleri vs.) OSGB ‘den aldığınız hizmet karşılığında aldığınız faturayı işletmenizde gider olarak kullanıp vergi avantajı sağlarsınız. Kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerden anında haberdar olursunuz. İş Sağlığı ve Güvenliği kanun ve yönetmeliklerince tutulması gereken belge, kayıt ve formlar OSGB bünyesinde düzenli olarak tutulur ve arşivlenir. Bu da teftişlerde avantaj sağlar. OSGB’lerde firmanız için danışmanlık, öneri ve alınması gereken tedbirler işiniz aksamadan gerçekleştirilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 9. Maddesi uyarınca belirlediği çalışma alanlarına ait NACE kodları esas alınarak yapılan sınıflandırmadır. Buna ögre;. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayrılır. İşyerlerinin tehlike sınıfı iş sağlığı ve güvenliği alanında sunulacak bütün hizmetler için esas teşkil eder. Tehlike sınıfları tebliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. NACE Kodunuz, İSG Hizmetleri bakımından tâbi olacağınız kuralların ve bu kapsamda hizmet sürelerinizin belirlenmesi bakımından önemlidir. Kanun kapsamındaki tehlike sınıflarından hangisinde faaliyet gösterdiğinizin bilinmesi için NACE Kodunuzun bilinmesi gerekir.

1. İşyerinize ait SGK Sicil Numarası’nın 3. ve 8. haneleri arasındaki 4 veya 6 hane işletmenizin NACE Kodudur.
2. NACE Kodunuz, bağlı olduğunuz ticaret veya sanayi odalarından, bunların internet sitelerinden ya da buralardan alınan faaliyet belgesi türü belgelerden öğrenilebilir.
3. NACE Kodunuz İnternet Vergi Dairesinden alacağınız Barkodlu Vergi Levhası’nın ana faaliyet kodları bölümünde yazan koddur.
4. NACE Kodunuz, işletmenize ait kayıtları tutan mali müşavir ya da muhasebeciniz tarafından bilinir.
image-1
NACE Kodumu Değiştirmek İstiyorum       NACE Kodu Listesini İndirmek İstiyorum

SGK nace kodu değişikliğinizi yapabilme işleminizi SGK resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için “NACE Kodumu Değiştirmek İstiyorum” linkini tıklayıp aşağıda sıralanan işlemleri yapmanız gerekmektedir. Açılan SGK ekranından, sizden istenilen Kullanıcı adı Sistem şifresi İşyeri şifresi gibi bilgilerin girişlerini yapınız. Giriş tuşuna basarak SGK nace kodları değiştirme işleminizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Tespit ve Öneri Defteri (onaylı defter) İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı seri numaralı ve sayfaları 1 asıl 2 kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri ifade eder. Tespit ve Öneri Defteri (onaylı defter) iki şekilde onaylanabilir. 1: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince; 2: Noterce her sayfası mühürlenmek sureti ile notere ödenecek ücret karşılığı onaylanır. Kütahya Asistan İş Sağlığı ve Güvenliği OSGB çözüm ortaklarına ücretsiz olarak defterin teminini ve onaylatılmasını sağlamaktadır.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

-Risk değerlendirme ekibi
-İşveren veya işveren vekili
-İş Güvenliği Uzmanı
-İşyeri Hekimi
-Çalışan Temsilcileri
-Destek elemanlarından oluşur.
Risk değerlendirme rehberleri için TIKLAYINIZ

Risk değerlendirme tehlike sınıfına göre;
-Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde en geç 2 yıl,
-Tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde 4 yıl,
-Az Tehlike bulunan işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.
Ayrıca
-İşyerlerinin taşınması ve binalarda değişiklik yapılması
-İşyerinde kullanılan teknoloji, madde ve ekipmanlarda değişiklik
-Üretim yönteminde değişiklik
-İş kazası, ramak kala olay meydana gelmesi
-Çalışma ortam ölçüm ve sağlık gözetimine göre gerekli görülmesi
durumlarında tekrarlanır veya yenilenir.

Acil durum; çalışanlar, müşteriler, ziyaretçiler veya halk arasında ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, tesisin mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan dışı, istem dışı gelişen olaylardır.
Acil Durum Eylem Planı; acil ve istenmeyen durumların, çalışmaları olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve istenmeyen durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış plan ve programlardır. Olası felaketlere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir.
Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dökümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
İşyerinde belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde acil durum planı yenilenir.
Bunun dışında çok tehlikeli sınıfta en geç 2, tehlike sınıfta 4, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenir.
Acil durumlar;
-Yangın
-Deprem
-Tehlikeli madde kazaları (sızma, yayılma, patlama gibi)
-Sel ve su baskınları
-Aşırı soğuk ve aşırı sıcak
-Sabotaj
-Toplumsal olaylar
-Patlamalar

15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘’ uyarınca işveren, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almasını sağlamakla yükümlüdür.
İşveren çalışanlarına aşağıdaki konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
EĞİTİM KONULARI
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
Ayrıca işveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce yapacağı iş ve işyerine özgü risklerle koruma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
Çalışma yeri, iş değişikliği, iş ekipmanlarının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde; herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara işe başlamadan önce eğitim verilir veya tekrarlanır.
Bu eğitimler ;
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa tekrarlanır.
Ayrıca eğitimlerin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Çalışanların yaptıkları işe ve işyerinin özelliğine göre periyodik muayeneleri değişkenlik gösterir. Bu muayene ve tetkikler çalışan sağlığının geliştirilmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çok önemlidir.
Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,
Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,
Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,
Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
Ayrıca;
İşe girişlerde,
İş değişikliğinde
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde muayene tekrarlanır.
Mevzuatta belirtilenler haricinde periyodik olarak yapılması gereken tetkiklere ve hangi periyotta yapılacağına işyeri hekimi karar verir.